หัวข้อในการประเมิน

แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์สุดท้าย
แบบประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ

ประเมิน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ

ประเมิน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
แบบสอบถามประเมินหลักสูตร

ประเมิน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561