หัวข้อในการประเมิน

แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 6
ศึกษาดูงานด้านการผดุงครรภ์ รพ.ศรีนครินทร์

วิทยากร: ดร.ศุภวดี แถวเพีย และคณะ

ประเมิน

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: นำเสนอผลงานรายกลุ่ม

วิทยากร: ดร.เอมอร บุตรอุดม

ประเมิน

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
วิชาการผดุงครรภ์ 2: นำเสนอการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์งานวิจัย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา และคณะ

ประเมิน

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 6 การให้คำปรึกษาทางการผดุงครรภ์

วิทยากร: อ.ปัทมา ทองไพบูรณ์

ประเมิน

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
การจัดการความปลอดภัยด้านสูติกรรม

วิทยากร: พญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย

ประเมิน

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 6 กฎหมาย จริยธรรมทางสุขภาพและการพยาบาลผดุงครรภ์

วิทยากร: รศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

ประเมิน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
นำเสนอการศึกษาดูงานด้านการผดุงครรภ์

วิทยากร: ดร.ศุภวดี แถวเพีย และคณะ

ประเมิน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
นำเสนอการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากการประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกขั้นสูง (กลุ่มย่อย)

วิทยากร: ดร.ศุภวดี อ.ดวงชีวัน ดร.สุธิดา อินทรเพชร อ.สุวรรณา อ.ฉวีวรรณ อ.ปัทมา อ.รัชนี อ.สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล และ ดร.เอมอร

ประเมิน

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.