แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 2
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2: บทที่ 3 การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะก่อนคลอดขั้นสูง

วิทยากร: นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร

ประเมิน

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2: บทที่ 3 การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะก่อนคลอดขั้นสูง

วิทยากร: พญ.มนสิชา เมฆจรัสนภา

ประเมิน

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2: บทที่ 4 การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอดขั้นสูง

วิทยากร: พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์

ประเมิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2: บทที่ 3 การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะก่อนคลอดขั้นสูง

วิทยากร: อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ และ อ. บานเย็น แสนเรียน

ประเมิน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 1 การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา

ประเมิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.2 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.ณิชภัค กุสตาฟสัน

ประเมิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.4 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

วิทยากร: ดร. ศุภวดี แถวเพีย

ประเมิน

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.2 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.ศุภจิรา สืบศรีสุข

ประเมิน

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.